1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego vapstore.pl uruchomionego pod adresem https://vapstore.pl jest firma Karol Cały z siedzibą w Olsztynie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Macieja Rataja 19A, lok. 1, 10-202 Olsztyn); NIP 7393925559; REGON 382884365; adres poczty elektronicznej: contact@vapstore.pl – zwanym w Regulaminie Sprzedawcą.

1.2. Twoje dane osobowe – dane Klienta, są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) zwanym „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Możesz się z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail: contact@vapstore.pl a także na numer telefonu:

+48 66 72 08 608 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.1.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności chroniąc dane osobowe osób, których te dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w oznaczonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator zapewnia również, że dane osobowe Klienta są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie zakupów, w tym zapewnienia obsługi transakcji i rozliczenia finansowego, obsługi reklamacji i kontaktowania się z Tobą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– w celach analitycznych – doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, a także w celach rozwiązywania problemów technicznych związanych z Twoim kontem w Sklepie internetowym, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celach archiwalnych, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu ustalenia Twojej odpowiedzialności w przypadku uzyskania przez nas wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z usługi naszego sklepu internetowego niezgodnie z regulaminem lub obowiązującymi przepisami, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, drogą elektroniczną (marketing bezpośredni) na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli wyraziłeś na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki.

Przetwarzając Twoje dane nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

3. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

– podstawowe dane identyfikacyjne – Imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

– dane identyfikacyjne Twojej firmy (jeżeli nie jesteś konsumentem) – nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP)

– zgody marketingowe

– numer konta przy przedpłatach (dotyczy klientów B2B)

– treść umowy sprzedaży.

Zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi elektronicznej lub zawarciem umowy sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

4. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania bądź udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, jak np.: biuro rachunkowe, dostawcy usług specjalistycznych związanych z działaniem systemu mailingowego (newslettera) oraz narzędzi analitycznych poprawiających jakość świadczonych usług, dostawcy usług zarządzania zamówieniami, systemami aukcyjnymi i systemami przechowywania i udostępniania danych, dostawcy usług hostingowych;

– innym niezależnym odbiorcom, jak np. podmioty obsługujące płatności kartą płatniczą, kurierzy, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, w tym internet, kancelarie prawne;

– uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby płatności kartą płatniczą udostępniamy Twoje dane osobowe właściwemu podmiotowi w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania tych płatności.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

W związku z korzystaniem ze specjalistycznych usług naszych podwykonawców Twoje dane przekazujemy:

– do państw na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

– do innych państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w stosunku do którego Komisja Europejska wydała na podstawie art. 25 ust. 6 Dyrektywy 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. (Dz. Urz. WE Nr L 281 z 23.11.1995, s. 31) lub art. 45 ust. 3 RODO decyzję stwierdzającą, że dane państwo trzecie (w przypadku decyzji wydanej na podstawie ww. Dyrektywy) albo dane państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim (w przypadku decyzji wydanej na podstawie RODO) zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, a przetwarzający dane spełnia te warunki i nie jest konieczne uzyskiwanie zgody organu nadzorczego na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

Nie przekazujemy Twoich danych do organizacji międzynarodowych.

6. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tej umowy.

2. Twoje dane niezbędne do celów analitycznych przechowujemy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu i uzasadnisz, iż istnieją interesy, podstawowe prawa i wolności dotyczące Twojej osoby, które wymagają ochrony danych osobowych i mają nadrzędny charakter wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu.

3. Twoje dane przetwarzane w celach archiwalnych i dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także ustalenia odpowiedzialności w celu wypełnienia obowiązku prawnego przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

4. Twoje dane pozyskane dla potrzeb prowadzenia marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu, aż cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

7. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celach analitycznych. Powinieneś/powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: contact@vapstore.pl lub zadzwoń pod numer: +48 66 72 08 608, względnie wyślij żądanie pocztą tradycyjną na adres podany w pkt. I. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

8. Informacja o wymogu/odpowiedzialności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:

– dobrowolne, aczkolwiek jest też

– warunkiem zawarcia umowy sprzedaży (świadczenia usług elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego), co oznacza, że jeżeli nie podasz danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, będzie to skutkować

– odmową zawarcia tej umowy.

9. Informacja o źródle danych

Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie, za Twoją dobrowolną zgodą, w związku z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bądź w wyniku założenia przez Ciebie konta w prowadzonym przez nas Sklepie Internetowym.

10. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

10.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

10.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

10.2.1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

10.2.2. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

10.2.3. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

10.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

10.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

10.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

10.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

– w przeglądarce Chrome

– w przeglądarce Firefox

– w przeglądarce Internet Explorer

– w przeglądarce Opera

– w przeglądarce Safari

10.6. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Administratora Twoich danych osobowych wskazanego w pkt 1.1.

11.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Administrator zabezpiecza zbiory danych przed nieuprawnionym dostępem.

98.9% kupujących poleca tego sprzedawcę
102 1 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 103 ocen sprzedaży:
  • Zgodność z opisem 4.9
  • Koszt wysyłki 5
  • Obsługa kupującego 4.9
  • Rewelacyjne podejście do klienta! polecam!

  • Wieczko do paxa świetne, grinder volcano super, ustnik czarny do solo 2 za luźno siedzi przez co przy odwróceniu wypada, raz już mi wypadł na kafelki ale o dziwo nic się z nim nie stało , trzeba bardzo uważać,