1. Postanowienia og贸lne

1.1. Sklep Internetowy dost臋pny pod adresem internetowym https://vapstore.pl prowadzony jest przez firm臋 Karol Ca艂y z siedzib膮 w Olsztynie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Macieja Rataja 19A, lok. 1, 10-202 Olsztyn); NIP 7393925559; REGON 382884365; adres poczty elektronicznej: contact@vapstore.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do konsument贸w, jak i do przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego (z wyj膮tkiem pkt. 9 Regulaminu, kt贸ry skierowany jest wy艂膮cznie do przedsi臋biorc贸w). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw konsument贸w przys艂uguj膮cych im na mocy bezwzgl臋dnie wi膮偶膮cych przepis贸w prawa 鈥 wszelkie ewentualne w膮tpliwo艣ci t艂umaczy si臋 na korzy艣膰 konsumenta. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi膮zku z realizacj膮 postanowie艅 niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca, tj. Karol Ca艂y. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatno艣ci opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie Internetowym umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do elektronicznego koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.

1.4.3. KLIENT 鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi膮zuj膮ce tak偶e osoba fizyczna posiadaj膮ca ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zawar艂a lub zamierza zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.

1.4.4. KONSUMENT 鈥 klient b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮, zawieraj膮cy ze Sprzedawc膮 umow臋 kupna 鈥搒przeda偶y niezwi膮zan膮 bezpo艣rednio z jego dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

1.4.5. KODEKS CYWILNY 鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. PRODUKT 鈥 dost臋pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, us艂uga lub prawo b臋d膮ce przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.

1.4.7. REGULAMIN 鈥 niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.8. SKLEP INTERNETOWY 鈥 Sklep Internetowy Sprzedawcy dost臋pny pod adresem internetowym: https://vapstore.pl

1.4.9. SPRZEDAWCA 鈥 firma Karol Ca艂y z siedzib膮 w Olsztynie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Macieja Rataja 19A, lok. 1, 10-202 Olsztyn); NIP 7393925559; REGON 382884365; adres poczty elektronicznej: contact@vapstore.pl

1.4.10. UMOWA KUPNA 鈥 SPRZEDA呕Y 鈥 umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.11. ZAM脫WIENIE 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.

2. Formularz zam贸wienia

2.1. W Sklepie Internetowym dost臋pny jest Formularz Zam贸wienia.

2.1.1 Korzystanie z Formularza Zam贸wienia rozpoczyna si臋 z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z艂o偶enie Zam贸wienia nast臋puje po spe艂nieniu 艂膮cznie dw贸ch kolejnych krok贸w 鈥 (1) po wype艂nieniu Formularza Zam贸wienia i (2) klikni臋ciu pola 鈥瀂艂贸偶 zam贸wienie鈥 鈥 do tego momentu istnieje mo偶liwo艣膰 samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zam贸wienia niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilo艣膰 Produktu/贸w, spos贸b p艂atno艣ci. W wypadku Klient贸w nieb臋d膮cych konsumentami niezb臋dne jest tak偶e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2. Korzystanie z Formularza Zam贸wienia przez Klienta jest nieodp艂atne.

2.2.1. Korzystanie z Formularza Zam贸wienia ma charakter jednorazowy i ulega zako艅czeniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia za jego po艣rednictwem.

2.3. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Sprzedawca.

2.3.1. Komputer, laptop lub inne urz膮dzenie multimedialne z dost臋pem do Internetu.

2.3.2. Dost臋p do poczty elektronicznej.

2.3.3. Przegl膮darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wy偶szej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wy偶szej, Opera w wersji 7.0 i wy偶szej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wy偶szej.

2.3.4 W艂膮czenie w przegl膮darce internetowej mo偶liwo艣ci zapisu plik贸w Cookies oraz obs艂ugi Javascript.

2.4. Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.

2.5. Klient obowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6. Klient obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

3. Warunki zawierania umowy sprzeda偶y

3.1. Og艂oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z艂otych polskich i zawiera wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT oraz c艂a. Ceny nie zawieraj膮 jednak ewentualnych koszt贸w dostawy i p艂atno艣ci, kt贸re s膮 wskazywane w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale偶nie od zmian cen w Sklepie Internetowym, kt贸re mog膮 si臋 pojawi膰 w odniesieniu do poszczeg贸lnych Produkt贸w po z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia.

3.4. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅

3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzeda偶y niezb臋dne jest wcze艣niejsze z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia.

3.4.2. Akceptuj膮c regulamin Klient o艣wiadcza, i偶 jest osob膮 pe艂noletni膮, tj. w chwili z艂o偶enia Zam贸wienia ma uko艅czone co najmniej 18 lat.

3.4.3. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje zwi膮zanie Klienta jego Zam贸wieniem oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia, o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz wszelkie informacje wymagane przez prawo, w szczeg贸lno艣ci przez ustaw臋 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawieranej Umowy Sprzeda偶y nast臋puje poprzez (1) udost臋pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt. 3.4.2., a tak偶e poprzez (3) do艂膮czanie do przesy艂ek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzeda偶y. Tre艣膰 Umowy Sprzeda偶y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. Sposoby p艂atno艣ci

4.1. Sprzedawca udost臋pnia nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci: przelew online聽Tpay.com,聽zwyk艂y przelew bankowy.

4.1.1. Podmiotami 艣wiadcz膮cymi obs艂ug臋 p艂atno艣ci kartami p艂atniczymi聽jest:聽Krajowy Integrator P艂atno艣ci S.A., ul. 艢w. Marcin 73/6, 61-808 Pozna艅, NIP 7773061579, REGON 300878437, KRS 0000412357.

4.1.2. Podmiotami 艣wiadcz膮cymi obs艂ug臋 p艂atno艣ci elektronicznych jest: Krajowy Integrator P艂atno艣ci S.A., ul. 艢w. Marcin 73/6, 61-808 Pozna艅, NIP 7773061579, REGON 300878437, KRS 0000412357

5. Koszt, termin i sposoby dostawy

5.1. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do zapakowania Produktu tak, aby ten podczas transportu nie uleg艂 zniszczeniu.

5.2. Przesy艂ka Produktu do Klienta jest p艂atna w zale偶no艣ci od wybranego sposobu dostawy.

5.3. Termin realizacji wysy艂ki Produktu do Klienta wynosi do 1 Dnia Roboczego, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano inny termin. Termin ten nale偶y liczy膰 w nast臋puj膮cy spos贸b:

5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznej lub kart膮 p艂atnicz膮 鈥 od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Post臋powanie reklamacyjne

6.1. R臋kojmia za wady

6.1.1. Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, Klient mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla kupuj膮cego wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady.

6.1.2. Je偶eli Klientem jest Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Klienta inny spos贸b zaspokojenia.

6.1.3. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 rzeczy z wad膮 pozostaje do warto艣ci rzeczy bez wady.

6.1.4. Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.

6.1.5. Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, kupuj膮cy mo偶e 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo usuni臋cia wady.

6.1.6. Sprzedawca jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta.

6.1.7. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu Klienta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez Klienta jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.

6.1.8. Klient, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na koszt Sprzedawcy dostarczy膰 rzecz wadliw膮 do miejsca oznaczonego w umowie sprzeda偶y, a gdy takiego miejsca nie okre艣lono w umowie 鈥 do miejsca, w kt贸rym rzecz zosta艂a wydana kupuj膮cemu.

6.1.9. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta by艂oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje.

6.1.10. Zapisy 6.1.8. i 6.1.9. stosuje si臋 do zwrotu rzeczy w razie odst膮pienia od umowy i wymiany rzeczy na woln膮 od wad.

6.1.11. Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat.

6.1.12. Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 rzeczy sprzedanej na woln膮 od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego w pkt 6.1.11.

6.1.13. Zawiadomienia o niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y oraz zg艂oszenia odpowiedniego 偶膮dania mo偶na dokona膰 w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@vapstore.pl lub te偶 pisemnie na adres: ul. Macieja Rataja 19A, lok. 1, 10-202 Olsztyn. Gdy jest to mo偶liwe i niezb臋dne dla oceny niezgodno艣ci Produktu z umow膮 nale偶y go r贸wnie偶 dostarczy膰 na powy偶szy adres.

6.1.14. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Odpowied藕 w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na podany przez Klienta adres, chyba 偶e Klient poda inny spos贸b.

6.1.15. W przypadku Produkt贸w obj臋tych r贸wnie偶 gwarancj膮 Sprzedawca informuje, i偶 gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Klienta, wynikaj膮cych z przepis贸w dotycz膮cych r臋kojmi za wady.

6.1.16. Zaleca si臋 podanie w opisie reklamacji jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz danych kontaktowych 鈥 u艂atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋.

6.1.17. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.

6.1.18. Odpowied藕 Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na podany przez Klienta adres, chyba 偶e Klient poda inny spos贸b.

7. Prawo odst膮pienia od umowy

7.1. Konsument, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyn, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. O艣wiadczenie mo偶na wys艂a膰 w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@vapstore.pl lub te偶 pisemnie na adres: ul. Macieja Rataja 19A, lok. 1, 10-202 Olsztyn. Termin do odst膮pienia od umowy kupna 鈥 sprzeda偶y biegnie od odebrania przedmiotu sprzeda偶y, natomiast gdy sprzeda偶 obejmuje wiele rzeczy, od odbioru ostatniej rzeczy.

7.2. W razie odst膮pienia od umowy, umowa jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie czternastu dni od otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej. Je偶eli Konsument dokona艂 jakichkolwiek przedp艂at, nale偶膮 si臋 od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedp艂aty.

7.3. W przypadku zwrotu u偶ywanego produktu zakupionego w przeci膮gu 14 dni - to sprzedawca decyduje o przyj臋ciu zwrotu. Je偶eli sprzedawca wyrazi zgod臋 na realizacj臋 zwrotu to od pe艂nej kwoty zam贸wienia potr膮cone zostanie 50% warto艣ci produktu.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego, chyba 偶e Konsument wska偶e inny spos贸b.

7.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci z powodu b艂臋du w cenie lub braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia.

8. Postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w

8.1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte maj膮 zastosowanie wy艂膮cznie wobec Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami.

8.2. Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci w Formularzu Zam贸wienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

8.3. Klient zobowi膮zany jest do wykonania swojego zobowi膮zania z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y (tj. w szczeg贸lno艣ci zap艂aty ceny i odbioru Produktu) niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej.

8.4. Produkty b臋d膮ce przedmiotem Umowy Sprzeda偶y zawartej z Klientem pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy do uiszczenia ceny i koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y.

8.5. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z rzecz膮 oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia jej do przewozu, a偶 do jej wydania Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

8.6. W razie przes艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.

8.7. Zgodnie z art. 558 搂 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy z tytu艂u r臋kojmi wobec Klienta zostaje wy艂膮czona.

8.8. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Klienta.

9. Postanowienia ko艅cowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim i w j臋zyku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa; zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw 鈥 w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacje postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

9.2.2. Zmieniony regulamin wi膮偶e Klienta, je偶eli zosta艂y zachowane wymagania okre艣lone w art. 384 Kodeksu cywilnego.

9.2.3. Zmiany Regulaminu nie b臋d膮 w 偶aden spos贸b narusza膰 praw nabytych przez Klient贸w b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami i korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian, w szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 sk艂adane lub z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda偶y.

9.4. Spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem b臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem zostaj膮 poddane w艂a艣ciwym s膮dom powszechnym. Spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮, a Klientem nieb臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

98.9% kupuj膮cych poleca tego sprzedawc臋
98 1 z ostatnich 12 miesi臋cy
艢rednia z 99 ocen sprzeda偶y:
  • Zgodno艣膰 z opisem 4.9
  • Koszt wysy艂ki 5
  • Obs艂uga kupuj膮cego 4.9
  • wszystko w jak najlepszym porz膮dku. Polecam!

  • Cena na prawd臋 spoko tylko trzeba by艂o troszk臋 poczeka膰 na paczk臋. Niestety nie wys艂ali tak jak opisuj膮 w aukcji tego samego dnia tylko po tygodniu. D艂ugo te偶 czeka艂em na odpowied藕 na zapytanie ale zwa偶ywszy na na prawd臋 dobra cen臋 warto by艂o poczeka膰. Koniec ko艅c贸w polecam :)